føre saker for domstolane. Demokrati og rettsstat er eit tverrfagleg forskingsområde ved UiB der Det juridiske fakultet er sterkt involvert. Du kan òg bli dommar eller gå inn i

advokatyrket. Kva skal til for å fungere som ein endringsagent i ein organisasjon? Les meir om studiets oppbygging. Formuerett er eit anna satsingsområde ved fakultetet. For å få tittelen advokat og bevilling til å arbeide som advokat, må du ta eit obligatorisk advokatkurs. Fagleg profil, masterprogrammet i psykologi har revidert studieplanen for studentar som får opptak og startar hausten 2018. Masterstudiet i rettsvitenskap (krav 30 SP) Vel eitt av emna Emnekode Emnetittel S JUS396 Masteroppgåve (60 sp) JUS397 Masteroppgåve (60 sp) forskarline JUS399 Masteroppgåve Spesialemner. Føremålet med programmet er å gi ei oversikt over samanhengen mellom hjernen til mennesket og åtferd og kognisjon. Dette innebærer å innhente og systematisere rettslig relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere juridiske problemstillinger og sammenhenger å foreta en selvstendig analyse av juridiske problemstillinger på en grundig, helhetlig, kritisk og balansert måte å resonnere seg norge frem til et faglig forsvarlig standpunkt gjennom. Emne du kan velje mellom er for eksempel «Alternative Dispute Settlements «Arbeidsrett «Health and Human Rights in the Welfare State «Konfliktmekling «International Copyright Law Energy Law «International Criminal Law «Politirett «Opphavsrett» og ei rekke EU-rettsemne. Mens fleire juristar går inn i næringslivet, for eksempel til bank, forsikring, varehandel, industri eller skipsfart, jobbar andre innanfor offentleg forvaltning, som i NAV, Skatteetaten og Konkurransetilsynet. Det integrerte masterprogrammet i rettsvitskap er eit femårig studium. Studiet har tre studieretningar; studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi, sosial og kognitiv psykologi og åtferd og nevrovitskap. Studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi: Studiet har som mål å gje deg forskingsbasert kunnskap om korleis ein kan forstå og utvikle enkeltmenneske, grupper og organisasjonar i ein arbeidsmessig samanheng. Du må òg ha to års godkjent juridisk praksis, vanlegvis som advokatfullmektig, dommarfullmektig eller politifullmektig. Generell kompetanse: Gjennom studieprogrammet oppnår kandidatene generelt anvendbar kompetanse knyttet til å tilegne seg ny kunnskap på sitt fagfelt og innen tilgrensende fag, og løse juridiske problemstillinger også utenfor de rettsområdene som er del av rettsstudiet systematisere og avveie argumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser identifisere. D.-kandidatar skal gjennom ein periode på 3 eller 4 år skrive ei vitskapeleg avhandling, og gjennomføre eit obligatorisk opplæringsprogram. Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Meir informasjon finn du wlt;a href" her, masterprogrammet i psykologi gjev ein kompetanse i psykologifaglege kjerneområde. Kandidatane skal ta aktivt del i eit eller fleire forskingsmiljø gjennom heile programmet, og det leggjest opp til masteroppgåve med egen datainnsamling. På fjerde eller femte studieår kan ein velje emne etter eigne interesser.

Uib masterprogram møte. Lagmannsretten

Kunnskaper, s Semester, a Anbefalt semester Korleis søke Søknadsprosedyre For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke. Kandidatene har kunnskaper om grunnleggende regler og sammenhenger innen alle fagområder som omfattes av studiet. Studieretninga gjer deg ei grundig forståing av dei prosesser og mekanismar som formar vår åtferd. Kulturmøter, det eine emnet bygger på det andre 1 år Obligatorisk emne Emnekode Emnetittel S jusetikk Kurs i etikk for jusstudentar Masteroppgave. Graden, krav 60 SP Obligatorisk emne Emnekode Emnetittel S JUS241 Strafferett 20 7 JUS242 Rettargang 20 7 JUS243 Allmenn formuerett 20 8 Femte studieår. Mot kia trondheim ansatte slutten av studiet skriv kandidatane ei masteroppgåve innan si retning som utgjer eit sjølvstendig bidrag til forskingslitteraturen. Innføringsemner, masterstudiet i rettsvitenskap krav.

Ny student Ny student.Det juridiske fakultet ønsker nye studentar velkomne til semesterstart mandag.Det er obligatorisk oppmøte på Dragefjellet denne dagen.

Undertøy for store damer Uib masterprogram møte

Emnetittel, studieprogrammet byggjer på fullført bachelorgrad i bragernes og strømsø psykologi vitamin k2 tilskudd med biologisk psykologi som ein føresetnad. Studieretning for arbeids og organisasjonspsykologi, i tillegg til forsking knytt til psykiatriske. Dei to første åra er studentane delte inn i arbeidsgrupper som møtest kvar veke for å løyse ei gitt oppgåve.

Kva kan eg bli, yrkesvegar, få utdanningar fører fram til jobb i så mange ulike bransjar som juristutdanninga.Ferdigheter: Kandidatene kan anvende juridisk metode til selvstendig å analysere, drøfte og ta standpunkt til juridiske problemstillinger.