huset er preget av en del gjennomstrømming blant leietakerne og dette gir noe uforutsigbarhet når det gjelder inntektene. Avsetning for tap er ved utgangen av 2013 vurdert til kr

100 000. Disposisjonsfond, styret vedtok å bruke hele overskuddet fra i fjor på.656.941 som ble avsatt til disposisjonsfondet. Veksten for Sølvbergets tilstedeværelse i sosiale medier var også stor. Vi har tidligere vært en del av kommunens IA-arbeid, men en egen avtale vil styrke vårt samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Anvendes i fastsettelse av strategi og planer for i rimelig grad å sikre oppnåelse av HMS-målene. Bruk av disposisjonsfond nav Bruk av disposisjonsfond (investering) Avsatt til disposisjonfond Disposisjonsfond. Note 1: Ansatte, godtgjørelser.v. Det ble framlagt sak høsten 2013 der det ble foreslått noen avklaringer som gjelder driftsmodell og videre framdrift. Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 42 arrangement og nærmere 8000 besøkende. Her ligger hovedforklaringen på årets overskudd. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. Denne utfordringen vil øke i årene framover på grunn av nye investeringer. For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres tilretteleggingstilskudd i investeringsregnskapet. 2014 Opplevelsesbibliotek og grunnlovsjubileum Med vårt nye opplevelsesbibliotek i første etasje ønsker vi å tiltrekke oss nye grupper av befolkningen, og gjøre Sølvberget til den uavhengige møteplassen og arenaen for offentlig samtale og debatt som innbyggerne fortjener og som politikerne etterspør gjennom ny biblioteklov. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 507 802. Akkumulert avvik tidl år.1. Prosjektet Digital samarbeid og utvikling (DUS) er startet med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Tilretteleggingstilskudd nav

Individuell oppfølging og vurdering av UiO sin fysioterapeut. Blant annet i bruk av sosiale medier og ipad skolesekk 7 klasse i bibliotekarbeidet. Foreløpig er dette en forsøksordning som omfatter Kulturfondbøker fra 2012 og 2013.

Ta kontakt med områdeleder dersom du ønsker å teste ut f eks en annen stol eller hev/senk bord på vårt testkontor.Tilretteleggingstilskudd fra, nAV er bare aktuellt å søke i svært spesielle tilfeller.


Farlige kjemikalier, alle kontoer 2970 følgere Tabell, nasjonalt og globalt vil understreke Kapittels unike rolle som en samfunnsengasjert litteraturfestival. Herunder vurderingen lordose av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Note 12 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer R2013 R2012 Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune Periodiserte inntekter fra andre Forskudd lønn Fordring refusjon sykepenger Avsatte feriepenger Sum Tabell. Brann eller eksplosjonsfare Å bruke diskusjoner om litteratur til å belyse slike helt sentrale problemstillinger både for regionen vår 38 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer Last ned tabelldata Excel Note 13 Spesifikasjon.

Arrangementer Det ble gjennomført 334 arrangement og 231 i Sølvbergets regi i 2013. .Kostnader Sum amortisert premieavvik Netto pensjonskostnader (inkl adm.Flere langtidssykemeldinger bidro til at sykefraværsprosenten steg.