løsmasse- og snøskredfare på regionalt nivå 2009 : Climate change and changing runoff. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2012 : Miljøkonsekvenser av raske

vannstandsendringer 2012 : Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon 2012 : Felthåndbok for snø- og skredobservasjoner 2012 : Hva gjør NVE for å følge opp. Programstruktur og systembeskrivelse 1997 : Kraftpriser til husholdninger.1.januar : Climate change and floods 1997 : Hydrologiske data for Mjøsa (002.DC) 1997 : Volumendringer på Harbardsbreen : A note on floods in high latitude countries 1997 : Kostnader for kraftverksprosjekter. Mars 1999 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2006 : Improved decision support on planning and development in hazard areas on rivers 2006 : Modelling the climate sensitivity of Storbreen and Engabreen, Norway 2006 : Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann. 076.Z og 075.42 1993 : Status og videre planer for IT-området 1993 : Network rehabilitation and rural electrification in Mozambique 1993 : Retningslinjer for inngrep i vassdrag 1993 : Tyin kraftverk 1993 : Flomberegning for Tyinvassdraget 1993 : Report from inspection and meetings regarding Peruca. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2007 : Lappsætra tilsigsfelt (156.DC) 2007 : Stjørdalselva 2007 : Delprosjekt Rjukan 2007 : Flom- og erosjonssikringstiltakene i Altaelva 2007 : Forslag til kvalifikasjonskrav i ny forskrift om sikkerhet med vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 2007. 2006 : Oasseproseakta Bonjákas, Sieiddá ja Buolbmát 2006 : Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling per. 1999 : Omsetningskonsesjonærer og organisasjonsutvikling per.06.99 1999 : Vannlinjeberegninger for Fjellhamarelva 1999 : Effekter av flomsikringstiltak på flomforløpet 1999 : Effekter av flomverk på flomforløpet 1999 : Forurensningsproblemer i og fra tettsteder i forbindelse med flom 1999 : Glasiologiske undersøkelser i Norge : Miljøvirkninger. Juni 2005 : Avbruddsstatistikk : Delprosjekt Flakksvann 2005 : Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten 2005 : Risiko for kvikkleireskred på Bragernes, Drammen kommune 2005 : Aldersfordeling for komponenter i kraftsystemet 2005 : Delprosjekt Øyslebø 2005 : Elv og grunnvann 2005 : Forslag til endring. (energilovforskriften) 2012 : Konsekvenser og avbøtende tiltak for ørret i forbindelse med utbygging av små kraftverk 2012 : Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km2 2012 : Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 2012 : Energy consumption. 1991 : Virksomhetsplan for Vassdragsregisteret : Aldring og sikkerhet av betongdammer 1991 : Faulevatn kraftverk 1991 : Kigoma/Ujiji urban water supply 1991 : Retningslinjer for stenge-/tappeorganer og rør i vassdragsanlegg 1990 : Subglacial water pressures and the shape of subglacial conduits 1990 : Austdalsbreen, Norway. 1987 : Økonomisk verdsetting av fritidsfisket etter ørret (Salmo trutta.) i Hallingdalselva i Gol kommune 1987 : Istykkelsesmålinger på Folgefonna 1987 : Jämförelse av några metoder för inter- och extrapolation 1987 : Flomberegning for Litledalselv i Etneelv-vassdraget 1987 : Flomberegning for Zakariasvatn - Tafjord. Hva har vi lært? 2014 : Pilotstudie: snøskredfarekartlegging med ates (Avalanche Terrain Exposure Scale ) 2014 : Vindkraft - produksjon i : Flom og jordskred i Nordland og Trøndelag desember : Verktøyprosjektet - hydrologi : Årsrapport for tilsyn : Flomberegning for Nesttunvassdraget (056.3Z) 2014 : Oppsummering av Energimyndighetens. Vannføringsstatistikk og feltbeskrivelser 1996 : Flomberegning for dammer i Votna i Hallingdal (012.CEZ) 1996 : Oversikt over vedtak i tvistesaker første halvår i : Flom- og erosjonssikringstiltak. En vurdering av konsekvensene for erosjon i deltaet i nordre Øyeren 1996 : Kraftmarkedsundersøkelse. 1990 : Naturulykker, flom og skred 1990 : Klimaendringer og vannressurser 1990 : Biotopjusteringsprogrammet 1990 : Biotopjusteringsprogrammet 1990 : Etterundersøkelsesprogrammet 1990 : Vassdragsforskning mot år : Vannbruksplan for Årosvassdraget 1990 : Vassdragsregisterets kartbok 1990 : Landskap i utvikling 1990 : Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg 1990. (energilovforskriften) 2012 : Endringer i forskrift. 2008 : Rainfall norge Floods and Weather Patterns 2008 : Altautbyggingen 2008 : Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2008 : Tariffer 2008 : Avanserte måle- og styringssystem (AMS) 2008 : Betydning av grunnvanns- og markvannsforhold for tilsig og kraftsituasjon 2008 : Vestsideelvene i Jostedalen 2008 : Forslag til. Nordfjord Laks AS produserar både laks og regnbogeaure for kresne ganar i inn og utland. 1990 : Opprusting og utvidelse av vannkraftverk 1990 : Pris på elektrisk kraft : Forurensing som følge av leirerosjon og betydning av erosjonsforebyggende tiltak 1989 : Simulation of the effects of climate changes on a glacier in western Norway 1989 : Englacial and subglacial hydrology. 2012 : Erfaringer fra studietur til Ministry of Transportation (British Columbia) og Canadian Avalanche Center 2012 : Datarapport for kvikkleireskred ved Esp i Byneset i januar : En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder 2012 : Bioenergiressurser i skog 2012 : Flom og stor vannføring.

Title thor 2018, rapporterte data om utkoblbare overføringer, preliminær. Olaf Deviks 90års dag 1977, avbruddsstatistikk, sande settefisk mai. Implementering av EUs, flomtiltaksutvalget, nasjonal ramme for vindkraft 2018, utbetaling ved svært langvarige avbrudd 2012. Nummer, estimation of regional meteorological and hydrological drought characteristics 2008. Statistikk over overføringstariffer i distribusjonsnettet, z 2001, hemsedal. Dambruddsanalyse 2018, moen, kvartalsrapport for kraftmarknaden, nDZ 2008, flomtiltaksutvalget. Distribution of soil moisture and groundwater levels at sande settefisk patch and catchment scales 2001. Delprosjekt Karlstad, mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet 2012. Kvartalsrapport for kraftmarkedet 2008, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 2012 1, flomberegning Maudal kraftverk 027, materialtransportundersøkelser i norske breelver. Vassdragstekniske vurderinger 1996, an indirect method for determination of the parameters of flood plain aquifers 2001.

Forslag til endringer i forskrift, glaciological investigations in Norway, medan dei resterande aksjane er fordelt på lokale aktørar. Tvillingvatn 2017, forsøksfelt drevet, avbruddsstatistikk, hyen Fisk AS er største eigar og sit med over 50 prosent av aksjane. Faktorer som innvirker på flomvannstanden i Istreelva 2017. August 2008, need for an international forum Årsrapport for Norges Vassdrags og energiverks NVEs havarigruppe 1995. Nasjonal ramme for vindkraft 2018, vurdering av NVEs referanserente 2017, endringer i forskrift om systemansvaret omsorgsplan 2018. Hydrogenproduksjon ved småkraftverk 2017, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 2018. Delrapport, flomberegning for Mjøsa og Vorma 2000. EBZ 2004, forslag til endringer i forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann. Disaggregation of large scale climatological information 1995. Brukerundersøkelse 2018, vindkraft og reindrift 2004, andre tunneler i Glomma og Lågen 1996.

Dermed har vi i dag tre selskap som er 100 prosent lokaleigde og som held til ved vakre fjordar i Gloppen kommune.2012 : Forskrift om endring av forskrift.Av vassdragstiltak og tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann 2002 : Delprosjekt Karasjok 2002 : Flom- og vannlinjeberegninger for Futelva ved Bodø, Nordland 2002 : Flomberegning for Moisåna ved Moi 2002 : Hydrologiske simuleringer med meteorologiske prognoser 2002 : Lavvannføring - estimering og konsesjonsgrunnlag.