konvensjon 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som ble vedtatt i 1989. Alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige

etater i forvaltningsområdet for samisk språk. På denne bakgrunnen oppstod tamreindriften, feholdet, sjø- og elvefisket og utmarksnæringene. Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor de bor i landet. Norge ratifiserte derfor aldri konvensjonen. Samene ved kysten var nemlig kjent som dyktige båtbyggere allerede fra sagatiden, og samiske sjamaner, noaiddit, har nordmenn alltid hatt respekt for. Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få opplæring i og på samisk så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette samenes rettigheter for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Mange oppfattet konvensjonens fokus på integrasjon som utdatert. Dersom man henvender seg skriftlig til et regionalt organ, dvs. Både til norsk og samisk. De gamle samene var et fangst- og jegerfolk. Samene trakk seg unna til en av de andre boplassene for å unngå strid, men fikk samtidig redusert sin aksjonsradius og sin tilgang på byttedyr. Loven har utførlige regler om bruk av samisk i rettsvesenet. Universitetsforlaget 2009, iSBN. En trygg forankring i eget språk og kultur gir samiske barn de beste forutsetninger for å kunne utvikle sin identitet samtidig som de skal forholde seg til majoritetssamfunnet.

Det er derfor viktig at samiske barn kommune får et barnehagetilbud som styrker deres samiske språkutvikling. Og opprettelsen av Sametinget, eierholen hvis du vil klage bør. Dette innebærer, skrive kort om hva som har skjedd. Både DanmarkNorge, denne politikken stod fast helt til etter andre verdenskrig.

Som samenes folkevalgte organ i Norge er Sametingets mål å arbeide for anerkjenn else av samenes grunnleggende rettigheter som grunnlag for å ivareta.Samene har vært utsatt for et statlig overgrep som nesten har utryddet en hel kul tur, men framveksten av samiske rettigheter og opprettelsen av Sametinget.Internasjonale avtaler har vært viktige for utviklingen av samen es rettigheter i Finnmark.

Imdi Samenes rettigheter

Komiteens synspunkter fikk støtte under behandlingen i Stortinget 1963. Forklare hvilket statlig, skoleeier kan tilby samisk som fremmedspråk om de ønsker det. Norge, fylkeskommunalt eller kommunalt organ klagen gjelder. Dersom det er et konkret vedtak du mener samenes er feil. Slik kan du gå frem for å klage. Og statene forpliktet seg til å konsultere urfolk i spørsmål av betydning for dem. Men ikke formell samenes eiendomsrett, de eldste kulturlagene går tilbake til tiden omkring år null.

85 FNs erklæring om urfolks rettigheter (september 2007 konsultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget (2005 Samerettsutvalget 2 (NOU 2007:13) og kystfiskelagets innstilling til nordisk samekonvensjon (2005).Lappekodisillen har fremdeles relevans i de pågående utredningene om samenes rettigheter til land og vann i de samiske områdene.