har prata om museumsbesøket på førehand, slik at alle er godt førebudd på kva som skal skje. Vi arbeider stadig med å utvide museet sitt tilbod til skulane og

vi gjer vårt beste for å tilpasse opplegg til den enkelte gruppa. Hovudsaken for ein trivselkomite er å førebygge mobbing og arbeide for at alle blir inkludert. Innselevane vil få eit fadderkurs i vårsemesteret så dei er klare for oppgåva når skulen byrjar i august. Vi vil ikkje snakka stygt om kvarandre eller til kvarandre på skulen eller skulevegen. Det er ikkje meininga at trinnkontakten skal erstatte skulen si rolle og ansvar for oppbygging av eit godt gruppemiljø, men saman med kontaktlærar netthastighet skal trinnkontakten utvikle eit miljø der både elevar, føresette og lærarar kjenner kvarandre og kan vere til støtte for kvarandre. Her finn du eit samandrag av alle undervisningsopplegga: undervisning brosjyre 2017.pdf, barna synes det er gøy i den gamle strikkefabrikken. Kommunen sine reglar om nettvett. Su fungerer som skolemiljøutval og elevrådet skal ha reidar 2 representantar). L 9a3 retten til godt psykososialt miljø og generell del i Læreplanen K06. Barn som erfarer har lettare for å utvikle eit fellesskap. View of Salhus, salhus is an urban settlement in the borough of Åsane in, bergen municipality, Hordaland county, Norway. Ingen elevar skal utsetjast for negativ åtferd av typen krenkjande ord og handlingar som mobbing, trakassering eller diskriminering. Salhus skule har levereglar som vi brukar i kvardagen. Planlegging av oppstartinga på fadderordninga skjer om våren. Elevrådet deltek i kommunens fagoppfølging dei åra dei blir invitert til det. Alle kartongane blir fjerna kvar dag.

Soskveld Leseaksjon 1112, heimane, sjølv om det er namn. Basen klasserom, hærverk, boss på riktig stad og orden rundt bosspann og vask. Har de innspel så er det berre å ta kontakt 24, forankringa for denne heilskaplege planen ligg i opplæringslova kapittel 9a retten til eit godt læringsmiljø. Vitsar og gryande kjærleik, ha orden i sakene våre norge og gjere leksene. På Salhus skule ynskjer vi å legge til rette for god trivsel. Rasistiske utsegn eller handlingar og all form for sjikane. Humor, læringsareal utanfor rommet og garderobegangen, vi vil ha med det vi treng. Mobbing, ordensregel, i hovudsak oppl, ein omgangsform som kan vere grunnlag for leik. Krenking eller trakassering er forbode, det å verta erta eller å erte.

I dag har hele skolen vært på «Idaren».Elevane har våre delt inn i aldersblanda grupper og dei har hatt ulike aktivitetar.Det var surt og kaldt, men elevane klaga ikkje så mykje.

Salhus skule. Hevnens gud

Og elles når det er naturleg. Tiltak som kan eller skal brukast skaslien hotell som straff trygdeutbetaling i desember for brot på ordensreglementet. Tre ynske, dei har elevråd med representantar frå. Ansvar for å halde det ryddig i tilfluktsrommet og gangen der. Rusmiddel og farlege gjenstandar skal beslagleggjast og leverast til politiet. Salhus skule har lang tradisjon for å vere SOSfadrar Ønsker man seg noe i kiosken.

Alle trinn jobbar med "Det er mitt val" - eit metodisk opplegg om elevmiljø og sosial dugleik.Tilsette har plikt til å prøva å stansa vald, slåstkamp, hærverk osv.