kortere. Fra 2010 er den øvre aldersgrensen for opptjening av pensjonspoeng hevet til 75 år for personer født i 1943 eller senere, og den nedre aldersgrensen er senket til.

I dagens alderspensjon er det et knekkpunkt på 6 G (540 408 kroner). Den enkelte har ikke annen rett til pensjonsbeholdningen enn at den danner grunnlag for beregningen av utbetalt pensjon. Loven trådte i kraft. Slutter du i jobben din før det tidspunktet du ønsker å ta ut AFP, kan du miste retten til AFP. Reglene om å ta med AFP til utlandet er de samme som for alderspensjon for personer født før 1954. I kommunal sektor er det AFP-leverandøren din som beregner etteroppgjøret. Både i offentlig og privat sektor er normalt de ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene spesifisert som et ambisjonsnivå for samlet (brutto) pensjon fra ordningen og folketrygden. På uttakstidspunktet omgjøres pensjonsbeholdningen til en årlig pensjon ved at beholdningen deles på et delingstall som er tilnærmet lik forventet antall år som pensjonist. Hvis summen av tjenestetid og alder er minst 85 år, kan arbeidstakeren fratre med alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen, se også Åttifemårsregelen. Folketrygdens tilleggspensjon utgjør standardsikringen i dagens system. Pensjoneringsalder eller uttakstidspunkt: tidspunktet en velger å ta ut pensjon. Ny AFP vil gjelde personer født i 1944 eller senere som tar ut pensjon i 2011 eller senere. Seleksjon Seleksjonsproblemer kan oppstå i forsikringsordninger når ordningen er utformet for gjennomsnittet av en gruppe, og deler av gruppen avviker fra dette gjennomsnittet, er klar over dette og kan dra fordel av denne kunnskapen. Inntektspensjon Inntektspensjon er den delen av ny alderspensjon som er avhengig av tidligere arbeidsinntekt. Dersom summen av grunn- og tilleggspensjon er lavere enn den satsen for minste pensjonsnivå som vedkommende har rett til, utbetales differansen som et pensjonstillegg. Du kan også kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon på telefonnummer for å få hjelp til å beregne din AFP.

Les mer hva skjer om jeg allerede har tatt ut AFP fra en annen ordning. Må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis. Les mer om etteroppgjør i helseøkonomiforvaltningen helfo statlig sektor. Delingstall Delingstallet er det tallet pensjonsbeholdningen i ny alderspensjon deles på for å beregne årlig inntektspensjon. For å ta ut AFP før fylte.

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP.Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet).


Populære farger 2018 Rett til afp

Kommisjonen ble ledet av Sigbjørn Johnsen. Som nevnt ovenfor er det også mange andre vilkår som må være oppfylt. Over 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til rett til afp Statens Pensjonskasse. Falt bort, sykepengegrunnlaget vil da fastsettes med utgangspunkt i den arbeidsinntekten du har. I rett til afp måneden, det er ingen formuesbeskatning av oppsparte midler i pensjonsordningen. Eksempelvis vil den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon fases gradvis inn for årskullene 19541962. Den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon i folketrygden skal utformes som en spareliknende ordning.