en spesiell form som kalles ektepakt. Det er bare nettoen av det hver av partene eier som skal deles. Mange menn har allerede kjøpt og nedbetalt bolig helt eller

delvis når de gifter ansatte seg. Selv om man sparer i bank i flere år, får en jo vanligvis ikke samme verdistigning som i boligmarkedet, understreker hun. Blir sak reist kan retten komme til at den part som er urimelig stilt tilkjennes et beløp fra den andre i stedet for å sette avtalen til side. Penger er mer risikabelt, de flyttes ofte rundt mellom ulike konti. Dette er et strengt vilkår, og det skal mye til før denne regelen kommer til anvendelse. De har solgt den ene boligen og bosatt seg i den andre. Midlene kan for eksempel være arv eller bolig som den ene eide fra før. Blir de skilt etter for eksempel ti år, kan den som hadde boligen med seg inn i ekteskapet, få den med seg ut uten å måtte dele verdien med den andre, forteller hun. Mens kvinner er yngre og ofte ikke har rukket å kjøpe bolig før de gifter seg. Eier ektefellene en gjenstand i sameie, kan i utgangspunktet ingen av ektefellene kreve å få overta eiendelen. Høyesterett har uttalt at terskelen ikke ligger høyt. Når en vurderer om det foreligger slike særlige grunner, legger en vekt på hvilket behov ektefellen og eventuelt barna har for å overta den. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Det fremgår videre at når ektefellene eier boligen sammen, blir spørsmålet hva som alt i alt er den rimeligste løsningen.

Det forskjøvet arbeidstid kort varsel er antatt at eierandelen må ligge over 75 for at ektefellen skal kunne anses å eie noe for det vesentlige. Det som ikke er skjevdelingsmidler eller særeie. Altså etter at eventuell gjeld er trukket fra. Hvis ikke den andre har odelsrett til eiendommen. Det er nettoverdien som kan tas.

Og selv om den ene ektefellen overtar boligen, så kan det hende at den andre ektefellen har krav på bruksrett til boligen ved skilsmisse.Skjæringstidspunktet fastsettes ved samlivets opphør, enten ved at den ene part flytter ut av partenes felles bolig eller ved søknad til.I et skilsmisseoppgjør hvor verdien av boligen skal fordeles må man derfor se på hvor stor andel hver av ektefellene eier i boligen.

Oppgjør bolig ved skilsmisse, Programleder i nrk

Arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig båt måte. Men de har ikke hørt om skjevdelingsreglene. Man må bevise at oppussingen har medvirket til verdistigning ut over generell boligprisvekst. På nærmere bestemte vilkår kan likevel den ene av ektefellene kreve å overta tidligere felles bolig ved skilsmisse. Blir skuffet, dette gjelder blant annet personlige eiendeler som klær og smykker. Ta gjerne kontakt dersom du trenger rådgivning eller direkte bistand i skifteoppgjøret.