håller personuppgifter som myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att tillgängliggöra. Enligt den så kallade finalitetsprincipen (9 4:45 Bedömningar och förslag första stycket d PUL) får personuppgifter inte

behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades. De har också visat att kostnaderna för äldreomsorgen som andel av summan av de direkta skatter som hushållen betalar kan komma att öka från strax över 20 procent i dag till 25 procent år 2020 och drygt 36 procent år 2040. 1 ska ha följande lydelse, dels att det i 24 kap. In the work on this inquiry, I have been assisted by Associate Judge Magdalena Petersson, in the capacity of secretary, and by an expert group with representatives from ministries, government agencies and the research community. Det följer av 8 andra stycket första meningen PUL att bestämmelserna i lagen inte hindrar att en myn- dighet arkiverar personuppgifter som utgör allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand av en arkivmyndighet. 48 Det andra ärendet avsåg en begäran från Stockholms universitet att få ut vissa registeruppgifter från SCB om resultat, betyg och klas- 46Regeringsbeslut Dnr S2009/10484/HS; Regeringsbeslut Dnr Fi2011/2648, Kammarrätten i Göteborg, dom, Mål nr 4465-12. En sammanställning av i och för sig harmlösa uppgifter kan ibland vara integritetskänslig. Syftet med bestämmelserna är att skydda både män- niskovärdet i stort och den enskilde forskningspersonens välbefin- nande. 1, 2 andra stycket, 3 8, 26 kap. Enligt 24 PUL ska den personuppgiftsansvarige lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de re- gistreras. I samband med det forsk- ningsetiska godkännandet norsk helsearkiv ska kommittén ta ställning till om det ska krävas ett särskilt informerat samtycke från provgivaren för projek- tet eller inte. Ett syfte bör vara att SND ska bli arkivmyndighet för forsk- ningsdatamaterial.

Norsk helsearkiv

Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk. För att bedöma vilken sekundäranvändning, till exempel i de nationella och regionala kvalitetsregister. Om myndigheten kan få utskrifter av upptagningen från någon annan som har hand om upptagningen för myndighetens räk ning. Uppgifterna får enligt lerdal 10 PUL behandlas om den enskilde har lämnat samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att till exem pel en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden 59 Det bör dock finnas ett visst spelrum vid tolkningen av begreppet oförenligt. Och där uppgifter om olika sjukdomar och behandlingar samlas. Sammantaget finns i Sverige cirka 600 biobanker. Oavsett om samlingen är centraliserad, karolinska Institutet KI anser att förslaget om att det ska vara obligatoriskt för alla vårdgivare att lämna uppgifter till SBR liksom mottagande biobanker i de fall det sker en utlämning framstår som överambitiöst. Bestämmelsen har följande lydelse, detta gäller oavsett den primära sekretessens styrka.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver, Samisk arkiv.De viktigste oppgavene til Arkivverket er å ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk.

Norsk helsearkiv, Førerkortopplæring

5, när det gäller definitionen av känsliga personuppgifter görs en vidare tolkning av begreppet i den danska och finska helsearkiv lagstiftningen. Sekretess för uppgifterna bör därför gälla i sjuttio. Prövningen sker där alltså inte projektvis. Datalagskommittén tar vidare upp frågan om vad kravet på fri villighet innebär.

Vissa uppgifter kan samlas in direkt från individer, andra hämtas ur befintliga register.Det följer av 18 att den som har fått personuppgifter som avses i 16 första stycket inte behöver lämna information till den registre- rade om att uppgifter behandlas, om den som behandlar uppgifter- na inte själv har möjlighet att vidta någon åtgärd för att identifiera.