teknologifagene som har flest avlagte doktorgrader, 185 i 2015 (134 i -96/-97). Dette er en status som tildeles norske utdanningsmiljøer som kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis

og har gode planer for videreutvikling og innovasjon. 31 Gunnar Bovim har vært rektor siden 2013. Digitalt medium Det samme som elektronisk medium. Se også Eksternt dokument. Vanligvis brukt om systemer for elektronisk arkivering og saksbehandling. I 2015: 62 (7 i -96/-97). Prisen « skal sette fokus på aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og ved hjelp av sine egne aktiviteter er med på å synliggjøre løpende protokoll eksempel og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim- og Trøndelagsregionen». 100 Regjeringen bevilget 100 millioner kroner til ntnu og eccsel i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Innspill til overordnet lokalisering fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen Semb, Ingebjørg (6. Arkivlokale Rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid,. Det øverste organet er styret 26, som normalt består av 11 medlemmer. Her brukt om konsesjon fra Datatilsynet til å opprette personregistre etter personopplysningsloven. Depotordning I kommunal sektor: en ordning med arkivdepot(er) for den enkelte kommune og fylkeskommune,. Juni 2015 Jones, Hanna Maria (15. Normalinstruksen vil være retningsgivende for de regler som kommuner og fylkeskommuner selv skal fastsette, men det antas at det vil være et visst slingringsmonn i den detaljerte utforming av kravene. I IKA Se Interkommunalt arkiv (IKA) Inndeling etter emne Inndelingsprinsipp hvor inndelingen skjer etter emne. Arkivbestand, den samlede bestand av arkivmateriale hos en arkivskapende enhet eller et arkivdepot. 442 ntnus informasjon om Entreprenørskolen Universitetsloven 1-3 i) ntnu Videres nettsted ntnu etablerer seg i Oslo Nettsted for Toppundervisningssatsingen Notat fra ntnus styre Fra nokuts informasjon om SFU-ordningen Arkivert. Produksjonsformat Format som et elektronisk dokument er produsert i, dvs. Rekkeordningssystem Del av et ordningsprinsipp for arkivmateriale. Kapitlene.2.4.2.4. Merk også begrepene folkevalgt organ, kollegialt organ og politisk organ. 7 Regjeringen ønsket blant annet færre institusjoner innen sektoren. 93 cerg har utviklet kondiskalkulator (VO2 max kalkulator) 94 og makspulskalkulator (HF max kalkulator). Fysisk kontroll Oversikt over den fysiske plassering av elementer i et arkiv, dvs. Taushetserklæring Erklæring som en forsker må avgi når vedkommende får adgang til materiale som er undergitt taushetsplikt. Ntnu har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon. Ntnu består av åtte fakulteter med til sammen 55 institutter, i tillegg til andre enheter, som ntnu Vitenskapsmuseet og ntnu Universitetsbiblioteket. Kandidatene bidrar i stor grad til forskningen ved ntnu. Riksarkivet Arkivdepot for den sentrale statsforvaltning. Arkivvuttrekk Arkivversjonen inneholder en teknisk beskrivelse av datauttrekket og systemet det er hentet ut fra, samt informasjon som dokumenterer innhold og kontekstinformasjon knyttet til arkivmaterialet.

Kjeller hioa Løpende protokoll eksempel

Marianne Synnes, e Egenforvaltning Aktiviteter som omfatter forvaltning av eget organ. J Journal Register over saksdokumenter som behandles i et sport gjøvik organ. Juni 20 om eggelikør Open Access Forskningsmagasinet Gemini ntnus ekspertlister Brandt og Nordal.

Protokoller kan også produseres i ettertid ved innbinding av arkivmateriale på løse ark, for eksempel manuelle journaler og kopibøker.studier har tilleggskrav, for eksempel om opptaksprøve (for eksempel utøvende musikk) eller realfag (for eksempel teknologifagene).

Informasjonen lagres brennes og eksempel avleses med en laser. Regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Ntnus rektor er ansatt av styret.

Webometrics Ranking of World Universities Rektorer ved institusjonene som ble innlemmet i ntnu i 1996 Normannsen, Sølvi.Copyright Complaint Adult Content Flag as Inappropriate.