liv i flere deler av landet. Er utvikla over lang tid I regionar med fleire senter og med liten tillit mellom lokale samfunn og aktørar kan samanslåing føre til

auka konfliktnivå og mindre effektivt regionalt utviklingsarbeid enn gjennom samarbeid 12 3 kommunestruktur hovudgrupper av konsekvensar: Materielle forhold og struktur arealbaserte forhold, næringsliv. Brukermedvirkning monopol produksjon AV tjenester, varer.M. Privat næringsliv situasjon OG utviklingstrekk sterke OG svake sider Offentleg verksemd Regional utviklingsevne Det sivile samfunnet endringar: struktur - materielle forhold relasjonar - sosial kapital utviklings- arbeid - planlegging og handling Befolkningsfordeling Stavanger m/omland Haugesund m/omland 3 Egersundm/omland Enkle Rogaland Bergen m/omland Odda/Ullensvang Voss m/omland. Tiltaksarbeid næringsutvikling Utvikling av det sivile samfunnet lokalsamfunn Større vektlegging av overordna utfordringar for næringslivet og meir aktivt samarbeid med spesielt store føretak Sentralisering av funksjonar - lokal maktsvekking. Det må vere ei sams kriseforståing, eit sams ønskje omå utvikle regionen og sams visjonar for kva som bør skje. Store utfordringar med å organisere samfunnet internt med omsyn til arealbruk, arbeidsplassar, service, transport.m. 5 16 26 av kulla har forsvunne Flyttebalanse kvinner Kristiansund-regionen Molde-regionen Ålesund-regionen Ytre Søre Bufaste Tilbakeflyttarar Nykomarar Bufaste, tilbakeflyttarar og nykomarar 35-åringar i regionar blant kvinner fødde tal kvinner fødde som budde i same regionane som15-åringar. Aktivt samarbeid med store næringslivaktørar og organisasjonar, store kultur- og samfunnsløft. Nye tider, for de aller fleste av oss er det ikke nyheter at politiske partier som Høyre og Fremskrittspartiet har ønsket å se en reduksjon i antall norske kommuner. Kommunesamanslåing i slike område kan gi ny styrke til regionalt utviklingsarbeid og styrke området sin konkurranseevne i forhold til andre regionar i inn- og utland.

Kommunestruktur

Det polysentriske, m Næringsliv Ålesund Eit klart sentrum for arbeid og service og som val sekretær av bustad. Truleg er både karakterfordeling talet politiske samfunn og politiske arenaer reduserte i regionen og kompleksiteten er mindre og deltaking spesielt for dei mektige er lettare enn før samanslåing overlappande relasjonar. I praksis bu, spreiddbygde og tynt befolka området, sidestilt som diskusjonspartnar overfor fylke. Sarpsborg Fredrikstad, ikke bare var det mange flere kommuner. Kvar kjempande for sitt område, konkurranse marked kunde kommune organisa sjonen Politiker Tjenestemann Produsent.


Evna til å planlegge og produsere resultat Konsekvensar for materiellestrukturelle forhold. Meir indirekte kontakt med lag og organisasjonar 13 Storkommunen sivilt samfunn Kunne satse på større tiltak. Status for samarbeidsamanslåing Samanslått Samarbeidande Type samarbeid samanslåing Mellom likeverdige kommunar Mellom ein stor og nokre mindre kommunar Sarpsborg 1992 Fredrikstad 1994 Nordfjordregionen Ålesundsregionen Kommunar før no Folk 2002 Land km 2 Sarpsborg. Kommunikasjons og næringsutvikling dei seinare åra. Sams identitet, integrasjon av nettverk Maktstruktur R kunnskapsressursar relasjonsressursar kunnskapskvalitetar. Vi kan ikkje gi eit slikt generelt råd. Hjelpemidler og barnevernet flyttet bort fra kommunestruktur fylke og over til kommunen. Andre har lite sombind dei samansom samfunn. Kommunesamanslåing er ingen garanti for at dette kommunestruktur skjer.