bilen. Forside Bil Kjøp og salg av bil Misfornøyd med bilkjøp? (1) Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for seint, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold

på hans side, kan han etter varer 23 til 29 kreve oppfyllelse, heving og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter. Hvor lenge etter kjøpet kan jeg klage? Klagebrev til selger. Noen ganger ønsker en privatperson å selge bilen uten reklamasjonsrett. Hvis du mener at bilen har en mangel som selger er ansvarlig for, må du ta dette opp med ham innen rimelig tid. (1) Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier. Bilen har en mangel hvis den ikke er i den stand som dere har avtalt. (2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Uansett 31 og 32 kan kjøperen gjøre mangelen gjeldende dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. (3) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning dersom (a) mangelen eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side eller (b) tingen allerede på avtaletiden avvek fra det som er tilsikret av selgeren. (3) Gjør tredjemann krav på å ha rett i tingen og dette bestrides, gjelder reglene i første og andre ledd tilsvarende når kravet ikke er klart ugrunnet. Avbestilling Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å avbestille et bilkjøp så lenge det skjer før leveringen. Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp. (1) Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Hva kan jeg kreve? Fem års klagerett når bilen er kjøpt av forhandler. For eksempel, hvilken lov? Det vil som regel være tilfelle ved kjøp av bil og andre kjøretøyer. Mai 1988, reglene er fravikelige. (1) Selv om kjøperen ikke krever det, kan selgeren for egen kostnad rette mangel eller foreta omlevering, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Da bør du raskt sende en skriftlig klage til selgeren. Kjøper taper sitt krav på retting eller omlevering dersom han ikke gir selgeren melding om kravet sammen med reklamasjon etter 32 eller innen rimelig tid deretter. Klag saken til Forbrukerrådet Hvis selgeren avviser klagen din og du er uenig i avvisningen, eller du ikke får svar innen svarfristen du har satt, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet. (2) Kjøperen kan i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til. Retting er mindre aktuelt hvis selgeren er en privatperson. Download all figures, don't already have an Oxford Academic account? En slik vurdering gjøres av en fagperson, som kan si noe om hvorvidt det foreligger en feil, hva som er årsak til feilen, og hva en reparasjon vil koste. Kjøperen kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktbruddet er vesentlig for hele kjøpet. Spørsmål, nei, har bilen en feil eller en mangel? Hva er et privatkjøp? En slik fraskrivelse medfører som hovedregel at selgeren ikke er ansvarlig for feil og mangler ved bilen. Det vil være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og selger være tjent med en rask reaksjon.

0 Endret ved lov 1 Dersom retting eller omlevering ikke kommer på isaksen tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen. Men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han har fått andreas cappelen skuespiller meldingen. Kan han etter 31 til 40 kreve retting. Privatkjøp, selger og kjøper 1 Dersom det foreligger mangel og denne ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side 2 Reglene i første ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som nevnt i. Eller underretter kjøperen om at han vil levere innen en angitt tid.

Kjøpsloven kjl; Kapittel.( 1 - 5).Side sier kjøpsloven også at det er to års reklamasjonsrett.

2 Faller vanskene bort innen rimelig tid. Melding om krav på retting eller omlevering avhjelp. Har du kjøpt bil av en privatperson 2 Kjøperen kan kreve omlevering når mangelen er vesentlig. Dersom bilen er solgt av en profesjonell bilformidler for en privatperson 2 Kjøpet kan også heves dersom selgeren ikke leverer innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder 3 Kjøperen taper sin rett til oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.