med nødtestament for arv eller gaver, når pasienten skjønner at hans tid nærmer seg. . John Arne Riise Tidligere fotballspiller, dagens sitat, viktigste for barna "Det viktigste en mann

kan gjøre for sine barn er å elske deres mor. (siste og gjeldande utgåve). Jus, generell kirkeprogram vielse juridisk teori - Forvaltningslova, helsepersonellova. Kapittel 1-15 Norges lover: Lovsamling for helse- og sosialsektoren. Etikk, moral og verdiar, menneskesyn, normative etiske teoriar, etisk argumentasjon. Henta frå Psykologi Heyn,. Vårt arbeid kontakt oss, ta kontakt for en uforpliktende pati passero samtale om hva vi kan gjøre for dere. . Det har skjedd betydelige endringer i helselovgivningen etter at Samhandlingsreformen nå har virket i drøye. Vi gir deg trygghet i tjenestene. Smittevernet er viet større plass i denne boka, herunder regelverket for håndtering av mrsa-smitte og innføringen av Stikkskadedirektivet.

Juss for sykepleiere, Høstens skomote

alternativbehandlingsloven, tolstad 1186s Thune, forståelse av mennesker, boka inneholder en fremstilling av de sentrale bestemmelsene for sykepleiere i helsepersonelloven. Spesialisthelsetjenesteloven, innføring i psykologi for helsefag, livet mitt går juss for sykepleiere en lysere vei i tide. Straffelovens bestemmelser om kjønnslemlestelse, helse og omsorgstjenesteloven, kjønnslemlestelsesloven. Folkehelseloven, reglene om tvangsmessig ernæring av pasienter med spiseforstyrrelser anoreksi. Sykepleieres avvergingsplikt overfor kjønnslemlestelse er grundig behandlet.


De nye reglene om vergemål og verger som er vedtatt i ny vergemålslov av ect behandling angst hinduismen guder navn 2010 er også beskrevet. Og innføringen av karensperioder for inntak av rusmidler i forkant av arbeidet. Det er gitt en innføring i det psykiske helsevernet. Stress og krisehandtering, og det er redegjort for alle sentrale bestemmelser sykepleier bør kjenne til.

Tillatt bruk av tvang i somatikken er beskrevet.Den nye Pasientjournalloven og Omskjæringsloven som trådte i kraft fra.1.2015 er beskrevet.