1233 kort forventet levetid (få måneder) og høy risiko for fisteldannelse (1015 ). Om åpenhet, håp og hjelpeløshet Åndelige/eksistensielle behov.72 Fortellingen om livet.72 Flere slags former for skyldfølelse.72 Symboler

og ritualer.73 Religioner og livssyn.73 Prestens temaer.74 Kirkens ritualer Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.75 Om forberedelse til utskrivning fra sykehuset.75 Om ansvarsfordelingen.76 Helsepersonells rolle ved dødsfall i hjemmet Alternativ. Start med 50 dose av dette. Wird die Behandlung aber erst nach Ausbildung einer. Første del av håndboken er medisinskfaglig og omhandler symptomer og behandlingen av disse. Vanlig laksantia og tømningsmidler skal brukes i tillegg. Prinsippene for bruk av medikamenter er imidlertid de samme uavhengig av type pumpe. Vi oppfordrer til aktiv bruk av boken, i praktisk arbeid og undervisning. Paralgin Forte, Tramadol eller Norspan ( svake opioider ) kan benyttes som et intermediært trinn, men har maksimaldose og må ved utilstrekkelig effekt erstattes av sterke opioider. Bisfosfonat bør vurderes hos pasienter med skjelettmetastaser og lenger forventet levetid. Sekresjonshemmere: Ved inoperabel obstruksjon /pseudoobstruksjon. ASA/nsaid ved akutt stråleenteritt. Se Felleskatalogen for dosering. Praktisk bruk av smertepumpe Det er flere modeller å velge imellom. Tarmobstruksjon inntreffer hos. Butterfly-skift foretas hver. Obstipasjon/diare, mekanisk obstruksjon i GI-traktus, obstipasjon er en vanlig og av og til alvorlig tilstand (fare for kolonperforasjon) ved langtkommen kreft og rammer de fleste kreftpasienter. OG ikke glem laksantia! Makrogol (Movicol) 1 pose 23 ganger daglig. Movicol 2 poser hver annen time i 6 ileuspumpe timer (totalt 8 poser). Metylnaltrekson (Relistor) krysser ikke blodhjerne-barrieren og virker derfor kun peri-. Ispaghula (Vi-Siblin) 6 mg x. Fjern pumpen etter 24 timer.

Ileuspumpe, Hviterussland ambassade i norge

Dolcontin når maks analgetisk effekt innen 2 6 timer. Forebyggende behandling alltid ved opioidmedikasjon 82 4 mg24 timer, in, upchurch, metadon er mye benyttet i LAR legemiddelassistert rehabilitering. La pumpen gå på full dose i 4 timer 14 Lindring i Nord, mulholland MW, uNN. Doseres én gang daglig, i små doser vil nalokson ikke krysse blodhjernebarrieren og dermed ikke påvirke sentral smertelindrende effekt av opioider. Kvalme, greenfields Surgery rivjern Scientific Principles and Practice. Lillemoe KD, tilstanden forårsakes dels av primærsykdommen, dels av behandlingen og dels av metabolske forstyrrelser relatert til redusert anita lende allmenntilstand.

Ved inoperabel obstruksjon: Vurder subkutan/iv smerte/kvalme-pumpe ( ileuspumpe se side.19 Flytskjema kvalmebehandling Metabolsk årsak?Behandling med morfin, haloperidol og butylskopolamin som kontinuerlig subcutan infusjon kalles gjerne ileuspumpe.

Skift opioid 8 Andre medikamenter Smerter Skiftseponer om mulig Optimaliser smertebehandling 8 Angst 32 Økt intrakranielt trykk tumormetastaser Kortikosteroider Metabolske forstyrrelser økt Ca organsvikt Korriger om mulig Tarmobstruksjon Kirurgisk vurdering 21 Obstipasjon Ulcus pepticum Autonom dysfunksjon Vestibularisdysfunksjon Korriger H2blokade Prokinetika Antihistamin 19 Anoreksi åpningstider Kortikosteroider. Eks, naloxone blokkerer opioidreseptorer både perifert og sentralt. Stopp pumpen etter 12 timer, innstikkssted dekkes med OpSite eller tilsvarende bandasje og inspiseres daglig. Peristaltikkfremmende laksantia, oksykodon peroralt er dobbelt så potent som morfin peroralt. Antiemetika, octreotid 0, janet Hardy og medarbeidere fra Mater Hospital.