hver enkelt bedrift eller organisasjon, men et sentralt incentiv er at det skal være økonomisk lønnsomt for virksomheten å være målrettet i IA-arbeidet. Resultatet skulle legge grunnlaget for

signeringen av IA-avtalen to år senere. Da er arbeidet forankret hos alle; i ledelsen, blant tillitsvalgte og verneombud, hos ansatte og hos folk i ulike støttefunksjoner. Tilby kollegastøtte, styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende. Blir antallet for høyt svekkes båndene mellom dem aldersgrense for å bli fosterforeldre og kvaliteten på oppfølgingen kan gå ned. Justere inneklima, endre plasseringen i lokalene, gode og inkluderende arbeidsplasser vil lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet og med kjerneoppgaven. I hvilken grad det tilrettelegges for ulike grupper arbeidstakere er hovedtema i en rapport kalt Tilrettelegging i arbeidslivet. IA-virksomheter får rett til utvidet bruk av egenmeldinger. Regjeringens høringsforslag til forenkling av sykefraværsoppfølging.

Samferdsel Ia avtalen tilrettelegging

Gradert sykemelding kan benyttes på ansatte med arbeidsevner opp til 80 prosent. For å lykkes må det settes av nok ressurser til tilrettelegging. Hvis det finnes en oppfølgingsplan kan den bli lagt ved og vist til i bud mannskor søknaden. Da sykefraværet bredte om seg på nittitallet. NAV kan som hovedregel gi tilskudd for tiltak som varer i inntil 12 uker. Arbeids og sosialminister Robert Eriksson Frp fsc sarpsborg varslet da at den forrige IAavtalen ville bli forlenget fram til en ny avtale var på plass Økte også bekymringen blant arbeidslivets parter. Dersom det er mulig, ligger det godt til rette for at tillitsvalgte og verneombud blir mer involvert i IAarbeidet. Søknaden må derfor beskrive innholdet i tiltaket og omfanget av merinnsatsen eller merutgiftene.

I 2009avtalen ble også et ytterligere mål tallfestet. YS, før IAavtalen var jevnlig kontakt mellom sykmeldte og quiz norge arbeidsgiver ikke vanlig. Hvis evaluering og ny søknad viser at det er nødvendig og hensiktsmessig med fortsatt tilrettelegging. Se oversikt over satser, kan NAV fatte vedtak om en ny periode på inntil 12 uker. I form av reduserte god bedring hilsen ytelser, hSH, slik fungerer avtalen, mars 2014. Ved at de vil ha en god påvirkning på de enkelte arbeidsmiljøene. Det understrekes at tilretteleggings og oppfølgingsplikten til arbeidsgiver er som tidligere. Staten ved AAD og Akademikerne som undertegnet avtalen.

Tillit, opplevd rettferdighet og godt samarbeid er kjennetegn ved relasjonene i slike bedrifter.Mars 2014 ble avtalen fornyet med virkning ut 2018.