karriereutvikling. Dersom dette ikke lar seg gjøre av hensyn til tjenesten, utbetales arbeidstakeren timelønn tillagt 100. For arbeid som drives hovedsakelig om natten, for skift- og turnusarbeid som

drives regelmessig på søn- og helgedager, og for arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, skal den samlede effektive arbeidstid ikke være over 35,5 klokketimer. Den nominelle lønnsutvikling for ansatte i det statlige tariffområdet skal vurderes i forhold til arbeidslivet for øvrig. B) Arbeidsgiversiden avsetter økonomiske midler. Forhøyet overtidsgodtgjørelse er timelønn tillagt 100. Nattidskompensasjon for arbeidstakere som har andre tillegg som delvis kompenserer nattjeneste, fastsettes ved lokale forhandlinger. 14 Ukentlig fritid. Arbeidsgiverrepresentanter og representanter for de forhandlingsberettigede organisasjonene sentralt har rett til å bistå i forhandlingene. Kompensasjon for reisetid: a) Opparbeidet reisetid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen virkedag. Lokal lønnspolitikk Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. De lokale parter kan avtale at det betales fast godtgjøring. Mai april Sentrale bestemmelser Innledning Parter Omfang Stillinger utenfor hovedtariffavtalen Ekstraerverv Lønnstabeller Tabell A hovedlønnstabell, se vedlegg Hjelpetabeller (utarbeides administrativt etter behov) Stillingsplassering Lønnsrammer Lønnsplaner Endringer i perioden Reguleringsbestemmelse for. Samtidig lanserer Difi en arbeidsgiverportal hvor man får tilgang til regelverk, råd og tips innenfor HR-området. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes også av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig. Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiveren med opplysninger om fraværets sannsynlige varighet. Kompensasjon etter dette punkt kommer i tillegg til godtgjørelse etter. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 6 måneder siden vedkommende sist fikk lønn under sykdom, har igjen rett til lønn under sykdom etter reglene i første ledd. Dersom reisen omfatter flere bestemmelsessteder, regnes tid for reiser mellom det enkelte bestemmelsessted som reisetid. Varsel om at saken bringes inn for Statens lønnsutvalg må gis de øvrige parter på forhandlingsstedet angitt i vedlegg 2 senest innen 2 uker etter at forhandlingene er avsluttet. Drøfting må skje i god tid før forhandlingene starter. Ordningen forutsetter lokal enighet og opphører så snart det ekstraordinære forholdet ikke lenger er til stede. Fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette er fastsatt i særavtale mellom KMD og hovedsammenslutningene. Når beredskapsvakt utføres til ulike tider av døgnet, skal det etter arbeidsmiljøloven 10-3 utarbeides en arbeidsplan som viser arbeidstid og fritid. 2.6 Forhandlingsregler Krav Krav om forhandlinger skal fremsettes skriftlig til det enkelte forhandlingssted. 6 Permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten Følgende permisjoner avbryter ikke tjenesteansienniteten:. Daglønn er månedslønn dividert med. Deltidsansatte med flere stillingsforhold i staten har likevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter hovedtariffavtalen enn ansatte i heltidsstilling. departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis - maler og veiledninger. Klokketime som svarer til 45 av timelønnen. Differansen mellom uføreytelse/pensjon og stillingens lønn for den delen av stillingen som vedkommende på grunn av sykdommen ikke kan skjøtte, skal ikke utbetales. Partene skal argumentere for sine prioriterte og rangerte krav, samt tilkjennegi sitt syn på de fremsatte krav. Arbeidsgiver fastsetter etter drøfting med tillitsvalgte retningslinjer for beregning av delvis stedfortredergodtgjørelse på grunnlag av de stillingsbeskrivelser eller stillingsvurderinger som nyttes i virksomhetens lokale lønnspolitikk.

Hovedtariffavtalen i staten 2018: Indre kjønnslepper utenfor ytre

Legges den høyeste utdanning grad arbeidstakeren har ved ansettelse i stillingen til grunn. Beregning av reisetid utenom alminnelig arbeidstid. For ukefridag som delvis faller på helge eller høytidsdager.

slutninger

Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat med endringer.Mai 2017 og lønnsplanhefte.

Hovedtariffavtalen i staten 2018

Plikter en annen arbeidstaker i dag samme virksomhet å overta vedkommendes tjenesteplikter. Januar 2018 overtar Difi ansvaret for den sentrale arbeidsgiverstøtten i staten. Hvilepauser etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakernes ønske. Månedslønn er årslønn etter, juni 2016 i at det med virkning fra. Folketrygdloven 913 til Det samme gjelder ved deltakelse på foreldrekurs ved godkjente offentlige kompetansesentra. Og frist for å inngi stevning 2 uker. Regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten 2 Forhandlingssteder KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene i departementsområdene skal føres 3 i paragrafen her rett til tjenestefri med lønn dersom vedkommende må delta i kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for. D Reisetid beregnes time for time 1 1 og 2 faller på lørdag og søndag 2, c Reisetid mellom kl blir ikke regnet som arbeidstid når arbeidstakeren har rett til nattillegg eller benytter soveplass 1, for saker som først er behandlet etter pkt er varselfristen. Skal gå inn under reglene i forbindelse med tjeneste som går inn i en oppsatt tjenesteliste vaktplan.