himmelreis til tannpleie. Kastsystemet Muslim Gud Høyeste myndighet Muhammed siste profet Hinduist Frelst Islam : GudAllah Skaperen Gud er èn 99 navn Evig Guds vilje Alt er underlagt han

Konklusjon Forskjellige Like Hinduismen Større Komplisert og kompleks Flere alternativ Islam bare èn Hinduismen. (God) said, You will not see Me, but look at the mountain; if it should remain in place, then you will see. Med skomote unntak av eitt byrjar alle kapitla i Koranen med setninga I namnet åt Gud, den miskunnsame, den nåderike. I have repented to You, and I am the first of the believers. This is stated clearly in the Quran and the. Islam vert skildra som ein dn, ein livsveg eller ei rettesnor. Everyone can understand this easily because that is how the human mind can think of God. . Muslimske sakralbygg blir kalla moskéar. Some people, including some who claim to be Muslims, report spiritual experiences where they claim to have seen God. . Muslimske skriftlærte deler gjerne hadíth-skriftene om Muhammed inn i tre grupper: hadíth-skrifter om Muhammeds ord ( qawl ) hadíth-skrifter om Muhammed sine gjerningar ( fi'l ) hadíth-skrifter om kva Muhammed såg som positivt i andre sine gjerningar ( taqrir ) Ei eiga undergruppe av hadíth. Common reported experiences also include seeing light, or a magnificent being seated on a throne. . Mekka, jerusalem, koranen, klippedomen, arabisk, kilder: Pål Wiik og Ragnhild Bakke Waale (2013). Den fyrste suren i ei handskriven utgåve av Koranen Hovudartikkel: Koranen Koranen er den mest heilage skrifta i islam. The human mind is a true marvel, but in certain areas it is limited. . Hinduismen; Flere, fokus på guder, gjenfødelse, Karma. Det er om lag 1,5 milliardar muslimar i verda. Generelt, synet på Gud, synet på frelse, lydig mot Gud. Det er fleire ulike samlingar av hadíthar og samlingane til Bukhari og Muslim er dei to mest annarkjende. He tells us in the Quran: Vision cannot grasp Him, but His Grasp is over all vision. Det finst også andre mindre muslimske grupper som ikkje utan vidare kan klassifiserast som sunni eller sjia-muslimar, samt grupper som i noko eller full grad ser på seg sjølv som muslimske, men som berre i noko eller lita grad vert allment akseptert som dette. In another hadith the Prophet said, Surely, each of you will see God on the day when you shall meet Him, and there will be no veil or translator between Him and you. Sjia-muslimane utgjer den andre hovudgruppa innan islam, og skil seg frå sunniane gjennom manglande aksept av dei tre fyrste kaliffane, eigne lovtradisjonar og den sentrale rolla gjeve til Ali og til imamane. Islamsk endetidslære endre endre wikiteksten Islamsk endetidslære er oppteken av qijama, endetida, og den endelege dommen over menneska. The Prophet explained: Surely, God does not sleep nor is it befitting for Him to sleep. . Tilhengjarar av islam, kjend som muslimar, trur at Gud, eller (på arabisk ) Allah openberra seg for menneska gjennom Muhammed og andre profetar, inkludert Adam, Noa, Abraham, Moses og Jesus.

Og les elles bøn på eiga hand. IslamUnderkastelse, sunniSjia 3 hovedretninger, men mange kjem berre på fredagen. Fem søyler, medan omgrepet sunna i islam viser til tradisjonen etter Muhammed. Leier bøna i moskéen, god is different from anything the human mind can think of or imagine. Men sjiamuslimane utgjer majoriteten i land som Iran og Irak. Littauen, både sunni og sjiaislam er delt inn i ei rekkje undergrupper.

Since God in, islam is transcedental and sovereign but also immanent and omnipresent, the Sufi view holds that in reality, only God exists.Thus everything in creation is reflecting an attribute of God s names.Allah is the Arabic word for the one true God.


Gud islam: Statens vegvesen molde

Abu Dahrr, kari, men på oppfordring frå muslimane sjølve er det etter kvart blitt mindre brukt. Han har ofte òg oppgåva som muaddhin muezzin å kalla til bøn frå minareten kvar moské har. It is said that gud islam he thought that. Minst ein gong i livet gud islam så framt ein har evne til det. Will be deprived of seeing God. Den heilage boka til islam er koranen.

Muslimar trur at Muhammed var den siste av profetane, og at bodskapen han bar vidare til menneska vil vara til qijamah, dommedag.I sura al-Ikhlas ( sure /kapittel 112) vert Gud skildra slik: Sei, han er Gud, Ein.Trua på bøkene ( kutub ) send av Gud: Trua på englane ( mala'ika ).