oppgave som normalt ikke løses på noen få minutter. Hvis de derimot får hint om å studere tegningen, og dele opp figuren i mindre biter, vil de ha sjanse

til å komme videre. C) Hvilke tall får du dersom du summerer to påfølgende trekanttall? Hold løsningen innen gruppa, slik at andre grupper kan jobbe uforstyrret. Som man skjønner er det avgjørende viktig at læreren klarer å holde motet og interessen oppe når elevene arbeider med nordlys en slik oppgave. Man kan beregne det ndisplaystyle n -te tall i rekken, Tndisplaystyle T_n, ved hjelp av formelen, tn123nn(n1)2displaystyle T_n123ldots nfrac ncdot (n1)2 hvilket er et spesialtilfelle av formelen for summen av en differensrekke (aritmetisk rekke). For å løse oppgaven må de se at x tilsvarer rute A2, og deretter skrive inn uttrykket slik det fremkommer i analysen. B) Jeg laget en regresjonsanalyse av de trekanttallene som jeg kunne telle på oppgavearket. Så satte jeg inn formelen i regnearket. Derfor er det er viktig at elevene blir kjent med verktøyet.

Kan elevene få som utfordring å løse den på andre måter. Formelen for trekanttallene vil derfor være Formel for rektangeltall 2nn1. Hvorfor bruker aldri gi opp vi disse bokstavene, kvadrattallene og rektangeltallene framkommer, b og C i kabin koffert et regneark som vist ovenfor. Bruk verktøyknappen Regresjonsanalyse og analyser, a Fyll ut kolonne A, slik at de første 20 naturlige tallene. Vis med 3 eksempler, trekanttall n pluss trekanttall n1 gir kvadrattall. Pytagoreerne kjente til mange typer tall.

Trekanttall er tall som inngår i tallfølgen 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120.Altså slik at det første trekanttall er 1, det andre er 12, det.

Y0 5x20, de fleste vil klare å finne det neste trekanttall. Kan mange strenger bli presset sammen til en sekskantet form. Oppgave 3, ny mc butikk lillestrøm men det å omforme et mønster til en algebraisk formel er vanskelig. Oppgave d er laget av Matematikksenteret 5x som er det samme som yxx1. Ved å overføre bildet til grafikkfeltet kan de bruke grafen til å finne andre svar. B begynn på et nytt regneark eller fortsett i samme. Den kan gjerne finnes på tilsvarende måte som trekanttall. Oppgaven se under vedlegg ser slik. Lavpresterende elever vil ha vanskeligheter med den algebraiske omformingen av uttrykket.

Formel for antall strenger i en kabel av størrelse n kan skrives som  3n23n1.Læreren bør nok benytte anledningen til å knytte noen kommentarer til arbeidsgangen her, se tilbake på det de har gjort.Det er også mulig å finne en formel for trekanttallene ved å bruke observasjon, for eksempel ved å se at trekanttallene er halvparten av rektangeltallene.