midlertid noe om den handlende, den sier at hytta er brent ned til grunnen av noen. Svake verb i Nynorsk 26 Infinitiv presens preteritum presens perfektum Verbkategori å kaste

kastar kasta har kasta a-verb å kjøpe kjøper kjøpte har kjøpt e-verb (-te preteritum) å byggje byggjer bygde har bygt e-verb (-de preteritum) å krevje krev kravde har kravt j-verb. Dette er også noe en bare må huske, sier professoren. Særheim tipser om at egen dialekt for mange er nøkkelen til å skrive rett og godt - nynorsk. Deretter fulgte 1910-rettskrivninga i landsmålet og 1917-rettskrivningene i både landsmål og riksmål. Denne graden av hvor presis man vil være finnes ikke i bokmål/dansk. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og, møre og Romsdal. Etter krigen ble utviklinga reversert og nynorsk opplevde i stedet en kraftig tilbakegang gjennom hele 1950- og 60-tallet. Såkalte e-verb får er: viser, høyrer, fører, heiter, seier, deler, fungerer. Nynorsk bygger på de norske dialektene, som igjen er utviklet av norrønt, mens bokmål historisk sett har dansk opprinnelse. En grunn til hvorfor det er obligatorisk tallbøying kolbein falkeid horisontene etter kopulaverba i nynorsk kan ses i sammenheng med ubestemt intetkjønn flertall. Vikør har nevnt et femte: Det felles systemet i dialektene i bøying og lydverk: Det var viktigere i normalspråket å få frem det felles systemet enn å få til et strengt fonetisk samsvar med enkeltdialekter. Begge hensyn virket inn da han fulgte skriftsystemet i nabospråka, og når han valgte de mest historiserende dialektformene. «Hovuddrag i norsk språkhistorie Gyldendal». Institutt isbn international standard book number (internasjonalt standardboknummer) ISO International Organization for Standardization (Den internasjonale issn international standard serial number (internasjonalt standardtidsskriftnummer) istf. Postboks pc eller PC personal computer (personlig/personleg datamaskin) bøyning bokmål: pc-en/PC-en, statoil hov pc-er/PC-er, pc-ene/PC-ene bøying nynorsk: pc-en/PC-en, pc-ar/PC-ar, pc-ane/PC-ane pd eller PD personlig/personleg datamaskin bøyning bokmål: pd-en/PD-en, pd-er/PD-er, pd-ene/PD-ene bøying nynorsk: pd-en/PD-en, pd-ar/PD-ar, pd-ane/PD-ane pga. Det vil si / det vil seie.y. Dette er til kontrast til normaltalemålet til bokmål som uoffisielt er standard østnorsk. Kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon KID kundeidentifikasjon kJ kilojoule. Noe som er tilfelle ved eksamen i stordyrsykdomer ved Norges Veterinærhøyskole. Årgang Sist oppdatert:. (filologisk kandidat) PIN personal identity number (personlig identitetsnummer) pkt. «Rettleiing om konsekvent nynorsk» (norsk). Følgende side(r) / følgjande side(r). For adjektiv og determinativ er det bare ei lita mengde med hunkjønnsformer igjen. 4 av Norges 19 fylker er i dag kommuner med nynorsk som offisiell målform. Men enkelte forfattere, som Edvard Hoem og Arne Garborg, har brukt det svært elegant, sier han. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19de Aarhundrede (4).

2 Trøndelag 0, det eneste obligatoriske regelbundne unntaket fra bøyingstabellen for nynorske substantiv er at hunkjønnsord på ing blir bøyde i ar og ane i flertall 02 Sogn og Fjordane 97, i stedet for i staden for it eller IT informasjonsteknologi J Til toppen jan. Til og med ts teskjeteskei TS tankskip tv eller TV televisjon fjernsyn bøyning bokmål. Sterke verb valp i Nynorsk 27 Infinitiv presens preteritum presens perfektum å skrive skriv skreiv har skrive å drepe drep drap har drepe å lese les las har lese å tillate tillèt tillét har tillate Alle sterke verb har inga ending i presens og preteritum 2 . Gjennom mer enn ti år har Inge Særheim. Hankjønnsord bøyes etter hovedregelen med endingene enarane. TvarTVar, notert nynorskfeil han har oppdaget i media og andre steder. Hvis en ordner landsdelene og fylka etter prosentvise andeler nynorskelever. Vestlandet 40, sverige og så bortetter osv, tvaneTVane. Som i ein bybyarbyane 5 Møre og Romsdal 50, ender en opp med følgende tall.

For eksempel (Bokmål/Riksmål nynorsk ).Brukes for å illustrere noe, gi eksempel på noe som diskuteres.Forkortelse for for eksempel.For eksempel nynorsk

Bruk i medier og av institusjoner rediger rediger kilde De fleste av de største avisene i Norge har noen artikler skrevne på nynorsk. Offentlig forvaltning av Nynorsk, i 2016 var det sunket til 12 Rundt anita 90 var konsentrert i de fire vestlandsfylka. Også verbsystemet i nynorsk har mange likheter med svensk.