den besøksforbudet rettes mot og den det skal beskytte. Norges domstoler og på nettsidene til, store norske leksikon. Reglene om besøksforbud finner du i straffeprosessloven kap 17a (lenke til

). Besøksforbud kan ilegges dersom det er grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling overfor en annen person forfølge en annen person på annet vis krenke en annens fred. Blir beslutningen å ikke ilegge utesilo besøksforbud, kan dette bringes inn for retten av den forbudet var ment å beskytte. Brudd på kontaktforbud straffes på samme måte som brudd på besøksforbud. Besøksforbud i eget hjem kan vare i høyst tre måneder av gangen.

Forbys å oppholde seg på et bestemt sted. A begå en straffbar handling overfor en annen person. Politiet ilegger besøksforbudet, den som bryter et besøksforbud kan pågripes og varetektsfengsles. Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler. Det kan også gjennomføres ved at den kontaktforbudet retter seg mot ilegges elektronisk kontroll i hele eller deler av perioden kontaktforbudet gjelder besøksforbud for.

Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler.Dette skjer ved.

Besøksforbud regler. Oslo city lege

Eller c på annet vis krenke en annens klarna norge as fred. Forfølge en annen person eller på annet vis krenke en annens fred. quot; og ved iretteføring av saken påstå ubetinget fengsel. Skal saken alltid forelegges en dommer. Påtalemyndigheten skal snarest råd og så vidt mulig innen fem dager bringe beslutningen inn for retten som avgjør spørsmålet om besøksforbud dersom den forbudet er ilagt krever rettslig prøving.

Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, Continue reading ».Er det nærliggende fare for at vedkommende kan begå en straffbar handling overfor en annen, kan personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem.