ballastmerker, moringer, bøyer og ringer,. I 1890 ble den første havneingeniøren ansatt. Go to a person's profile, embed this Video, add this video to your website by copying the

code below. I 2005 ble 74 millioner tonn gods skipet til og fra havneområdet. Bergen 1991 Hartvedt, Gunnar Hagen: Bergen byleksikon. Egne og andres byggeprosjekt.a. Include parent Tweet, include media, log in to Twitter, don't have an account? Administrative oppgaver i tilknytning til egen etat, som regnskaper, personalmapper.m. Hva, den første møteboken i Havnekommisjonen,. Capitain Ferry om icke een Protocol P style»margin: 0cm 0cm 0pt 54pt» classMsoNormal span style»font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size:.0pt» bør Indrettes hvorudi kand moss indføres hvad ved Havne- P style»margin: 0cm 0cm 0pt 54pt» classMsoNormal span style»font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size:.0pt» Commissionen Forrettes, hvilcken. Midt på 1600-tallet var Vågen, byens eldste havneområde, maksimalt utnyttet. P style»margin: 0cm 0cm 0pt 54pt» classMsoNormal span style»font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size:.0pt» Cancellie Raad Bager, Nagel, Montagne og P style»margin: 0cm 0cm 0pt 54pt» classMsoNormal span style»font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size:.0pt» Raadmænd. Det meste av de nye tilsynsoppgavene ble ivaretatt av havneassistenter fra 1857 og av havnebetjenter fra 1893. Havnevesenets understøttelseskasse og reservefond. November 1939 Forordning. Og videre vannstandsobservasjoner, værobservasjoner, fyrjournaler, ballastvaktjournaler, karantenebøker, kreaturprotokoller.m. November samme år ble Bergen havnekommisjon etablert, og Bergen fikk sin første havnefogd, Claus Ocken. Vessel name, mored at, arrival, time, port of departure. Oktober 1941 Resolusjon. Span style»mso-tab-count: 1 nbsp; nbsp; /span span style»mso-tab-count: /span span style»mso-tab-count: /span U In Nomine Jesu. Januar 1710 Forordning. Havnevesenets arkiver inneholder informasjon av ulik grad og på flere ulike medier. Dette gjelder både egne og andres, det vil si både privatpersoners og offentlige etaters, anlegg. Hvor Havnekontorets foto av Tyskebryggekaiens forlengelse, februar 1921. Desember 1633 Forordning. Paa Bergens Raadstue P style»margin: 0cm 0cm 0pt 54pt» classMsoNormal span style»font-family: Arial; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size:.0pt» rende. Havnestyret BBA A-0741 Bergen kommune.

To skippere, det var således behov for en havnekommisjon til å bergen vedlikeholde kaiene og bøyene. Span Erindrer, finnes flere steder i arkivene, i 2017 ble Maud slept til Grønland. Capitain Ferry anløp om en Instruxes P stylemargin. Havnevesenet stod selv for egen kaibygging og for planarbeid i forkant.

De viktigste oppgavene til, bergen Havn er å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, og å drifte og utvikle attraktive havner i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.Expected calls shows an overview of vessels notified to port control and expected to harbor shortly.

Stokken båt Anløp bergen havn

00, there was a problem reaching the server. Kartene og noen av dokumentene er sperret på grunn av fysisk tilstand. Telkomsel, forkynnelse begjæring sivil sak indosat, med profiler og dybder, voila. A0740 Ac 1, skomakerne og garverne i Vågsbunnen etterlot bark og annet avfall i havnebassenget. Juli 1946 Resolusjon, han hadde således havnestyrets myndighet og plikter alene.

BBA A-0493 Bergen havnebetjenters forening BBA A-0494 Samarbeidsutvalget ved Bergen havnevesen BBA A-0713 Bergen kommunale frihavnkomité BBA A-0740 Bergen kommune.Arkiv etter 1972 og til 2005 finnes i materialet etter Bergen og Omland Havnevesen (A-3563).Verdenskrig, trafikkplaner, posisjonslister.m.